Sistèm Jidisyè A, Pwosedi Yo, Kriminèl

Nan kriminèl ka yo, tribinal la detèmine koupab oswa inosan nan akize a ak enpoze yon fraz li yo lè yo te akize yo jwenn li koupab. Tankou yon règ jeneral, yon moun ki sispèk, se mete yo anba envestigasyon san yo pa ke yo te arete oswa yo te areteSepandan, nan sèten sikonstans, ankèt otorite yo kapab arete oswa yo te arete yon sispèk apre yo fin jwenn yon manda ki soti nan yon jij.

Si yon moun ki sispèk yo bare nan zak la nan komèt yon krim oswa sikonstans aprésan egziste, yon manda kapab jwenn yo apre arestasyon an.

Yon jij pwoblèm yon manda sèlman si yon moun ki sispèk ki pa gen rete fiks oswa ki gen rezon pou kwè ke yon moun ki sispèk ka eseye pou sove oswa pou detwi prèv. Pwosedi kriminèl kòmanse ak akizasyon nan yon pwosekitè piblik sòf si otreman bay nan lwa. Pwosekitè piblik la ka pote yon ka devan tribinal la pa rezime pwosedi lè li jije ke ofans a se ki pini pa amann. Nan ka sa a, jij la anjeneral pwoblèm nan rezime lòd san yo pa kenbe yon jijman. Si jij la jije li apwopriye pou yo bay rezime lòd, li - li ka refere ka a nan regilye jijman pwosedi yo.

Akize a ka mande tou regilye jijman pwosedi yo nan lespas sèt jou soti nan dat la nan notifikasyon an nan rezime a lòd pou odyans La se ki te fèt nan sal tribinal la sou dat odyans lan epi li se ouvè a piblik la.

Li kòmanse ak ki an jij la prezide mande akize a idantifikasyon pèsonèl tankou non ak dat de nesans.

Lè sa a, swiv yon deklarasyon pa pwosekitè piblik la nan esansyèl yo nan akizasyon an, dirèk kesyone akize a pa pwosekitè piblik la, kwa-egzamen an nan akize a pa avoka defans, egzamen an nan prèv, deklarasyon sa a nan opinyon pa pwosekitè piblik la, fèmen agiman pa avoka defans, ak deklarasyon final la nan akize. Akize a gen dwa pou resevwa asistans la nan konsèy pou l - li defans nan kou a nan ankèt la kòm byen ke pwosè a pwosedi yo. Jijman pwosedi a pa ka kontinye nan absans la nan avoka defans lè akize a chaje a ak yon zak ki pini pa pèn lanmò, prizon lavi, oswa prizon pou yon minimòm de twa zan. Nan ka sa a, si pa gen avoka defans yo te nonmen pa akize a, tribinal la ta dwe asiyen yon avoka defans ansyen ofisyo.

Anplis, tribinal la ta dwe tou bay yon avoka defans ansyen ofisyo nan sa ki annapre yo sikonstans: kote akize a se yon minè, kote yo te akize a se swasanndis ane ki gen laj oswa sou kote akize a se soud ak bèbè kote akize a se ke yo sispèk se nan mantal ak fizik unsoundness ak kote ki gen yon demann pa yon defandè endijan.

Defans la konsèy asiyen nan tribinal la se yo rele asiyen konsèy oswa defansè piblik. Nan evènman an ke ankèt otorite yo, apre yo fin arestasyon an nan sispèk la, chèche yon manda nan detansyon yo, sispèk la, li - li, avoka defans yo, reprezantan legal yo, mari oswa madanm, lineal fanmi, yon frè osinon yon sè, tèt la nan kay la, manm fanmi, koabitan, oswa anplwayè-a kapab mande jij la pou egzaminen sispèk anvan n ap deside sou si wi ou non yo bay yon manda yo nan detansyon. Pwosekitè piblik la oswa ofisye lapolis yo ta dwe enfòme moun ki sispèk nan dwa pou mande pou egzamen an ak endike sou dosye a si wi ou non sispèk la te mande egzamen an oswa ou pa. Lè ankèt otorite yo ap chèche yon manda nan detansyon pou yon sispèk ki moun ki se pa anba arestasyon, jij la, si li jije sa nesesè, yo ka egzaminen l - li ansyen ofisyo anvan n ap deside sou si wi ou non yo bay yon manda yo nan detansyon. Egzamen an nan sispèk la se prezide pa yon jij Sispèk la epi li - li avoka defans yo te akòde opòtinite a konplètman eta opinyon konsènan ofans li - li se ke yo sispèk se nan ak rezon pou detansyon. Lè w ap pran an kont rezilta yo nan egzamen an kòm byen ke dosye yo soumèt pa ankèt otorite yo, jij la ap deside sou si wi ou non rezon pou detansyon egziste epi si sikonstans ki jistifye detansyon. Sispèk la oswa nenpòt nan moun ki konsène yo mansyone pi wo a ka mande tribinal la konpetan pou revizyon legalite a nan arestasyon oubyen detansyon anvan piblik la pwosekitè a enstiti yon aksyon kriminèl, lè manda arestasyon oubyen detansyon yo te emèt kont lalwa oswa lè sikonstans yo gen anpil chanje apre detansyon an. Tribinal la, san pèdi tan revize legalite a nan arestasyon oubyen detansyon, lòd la lage akize a kote ki gen yon ki valab tè a pou demann lan. Tribinal la pouvwa pèmi lage akize a sou demann pa akize a oswa ansyen ofisyo anba kondisyon an nan peman nan lajan kosyon aka lage sou kosyon. Yon ekri antreprann akonpaye pa yon garanti kontra asirans yo dwe ranplase pouvwa pou lajan kosyon. Lè yo lage sou kosyon akòde, tribinal la anjeneral lòd la defandè yo rete nan limit fizik yo nan l - li katye imedyat oswa lakay ou. Nan pwosedi kriminèl, li bay manti sou pwosekitè piblik yo pou pwouve koupab nan akize. La tribinal la detèmine koupab oswa inosan de akize a sou baz la nan prèv te pwodwi pa pwosekitè piblik la ak nan soumission ak Konstitisyon an ak lalwa.

Lè yon konfesyon nan yo te akize a se sèlman prèv la kont l - li, li - li pa ka jije koupab.

Corroborating prèv nan sipò nan yon konfesyon a se endispansab pou kondanasyon.

Konfesyon nan yo te akize extrait pa tòti, vyolans, menas oswa apre enjisteman pwolonje detansyon, oswa ke yo sispèk ke yo te fè envolontèman, pa ka admèt yo kòm prèv nan kilpabilite.

Si peche yo pa te pwouve pi lwen pase yon rezonab dout, tribinal la deklare akize a pa koupab. Nan ka sa a, akize a ki moun ki te mete yo anba detansyon se gen dwa a reklamasyon konpansasyon tankou yo prevwa pa lalwa. Tribinal la jwenn akize a koupab si chaj la kont akize a konstitye yon krim, ansanm ak prèv se ase pou kondanasyon.

Yon fwa akize-a te jwenn li koupab, tribinal la enpoze pinisyon tankou pèn lanmò, prizon ak travay, prizon san yo pa travay, privasyon nan kalifikasyon yo, sispansyon nan kalifikasyon, amann, penal detansyon, minè amann, ak konfiskasyon.

Prizon avèk oswa san yo pa travay yo kapab swa pou lavi oswa pou yon tèm espesifye. An tèm espesifye se anjeneral soti nan yon sèl mwa yo nan trant ane, men li ka dwe pwolonje nan senkant ane nan limyè a nan sèten sikonstans iritan. Se pa sèlman akize a, men tou, pwosekitè piblik la ka pote yon apèl kont jijman ki rann nan tribinal la jijman nan lespas sèt jou soti nan dat la jijman ki rann. Gen yon ti kras diferans ki genyen ant apèl ak jijman pwosedi yo Nan ka yon apèl a te pase nwit lan pa akize a, pinisyon an pa ka severer pase orijinal la jijman.

Apèl kont jijman an nan tribinal la apèl pouvwa dwe depoze nan Tribinal Siprèm lan nan lespas sèt jou soti nan dat la jijman ki rann.

Fè apèl nan Tribinal Siprèm lan dwe gen youn oubyen plis nan rezon yo espesyalman preskri nan Pwosedi Kriminèl Aji. Yon jij nan yon tribinal distri-a, yon branch tribinal la, oswa yon tribinal minisipal pouvwa enpoze yon amann ki pa depase, koreyen won (apeprè US dola kòm nan mwa oktòb) oswa penal detansyon pou mwens pase trant jou anba rezime jijman pwosedi nan deli ka sa yo kòm vyolasyon Trafik Wout Lwa a, yon Pinisyon nan Ofans Minè Aji, elatriye. Chèf la nan konpetan nan estasyon lapolis la, pa yon pwosekitè piblik la, se gen dwa a pote yon ka devan jij la anba rezime jijman pwosedi yo. Si yon jij jije ke yon ka se apwopriye pou rezime jijman pwosedi yo, jij la ranvwaye ka-a. Apre lekòl lage pi a, chèf la nan estasyon lapolis bezwen pran ka a nan Distri a Piblik Biwo Pwosekitè a san yo pa reta. Swa akize a oswa chèf la nan yon estasyon lapolis, si yo satisfè di tou ak jijman yo, ka aplike pou regilye jijman pwosedi yo nan lespas sèt jou soti nan dat la jijman ki rann. Lè yon jijman anba rezime jijman pwosedi a vin final ak definitif, li te gen nan menm efè kòm yon final la ak definitif jijman anba regilye jijman pwosedi yo.